เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

14

03 2023

- ศูนย์สหกิจศึกษาจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน CWIE ประจำปีการศึกษา 2565

11

03 2023

- คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการคำนวณเชิงวิชาชีพ "หลักสูตรคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง" ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

25

02 2023

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร (การเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู) หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ อว. ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

23

02 2023

- คณะวิจัยฯ ร่วมงานมหกรรมทุนวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

20

02 2023

- คณาจารย์เเละนักศึกษา วปอ.รุ่นที่65 ศึกษาดูกิจการเเละศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

18

02 2023

- นักศึกษารหัส65 เข้าค่ายฝึกสติเรียนรู้กายใจ ณ สวนธรรมธาราศัย อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

18

02 2023

- หลักสูตรนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมกฎหมายภาษีให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

17

02 2023

- เรียนวิชาเเก้วสารพัดนึก ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา​