คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

๑. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกมณี นุชประยูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕ ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ ช่างเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางสุทธศรี วงษ์สมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายจินต์ วิภาตะกลัศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศาสตราจารย์ประภาส จงสถิตย์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายภราเดช พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ