สภามหาวิทยาลัย


รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 1. นายปรีชา
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ติน
 3. รองศาสตราจารย์ น.พ.ประส่งค์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกมณี
 5. ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ
 6. ดร.นิพนธ์
 7. ดร.ดิเรก
 8. อาจารย์กนกทิพย์
 9. ทันตแพทย์สุพจน์
 10. ทันตแพทย์ประเสริฐ
 11. ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์
 12. อาจารย์ดารัตน์
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟาริต
 14. คุณนนทิกร
 15. ดร.สุทธศรี
 16. ดร.จินต์
 • อรรถวิภัชน์
 • ปรัชญพฤทธิ์
 • สิริวิริยะกุล
 • นุชประยูร
 • ช่างเพชร
 • สุรพงษรักเจริญ
 • พรสีมา
 • ศิริวิริยะกุล
 • หวังปรีดาเลิศกุล
 • ศิริวิริยะกุล
 • หวังปรีดาเลิศกุล
 • วิภาตะกลัศ
 • ธรรมโน
 • กาญจนะจิตรา
 • วงษ์สมาน
 • วิภาตะกลัศ
 • นายกสภาฯ
 • อุปนายกสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • กรรมการสภาฯ
 • อธิการบดี
 • กรรมการสภาฯ