คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

๑. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณติน ปรัชญพฤทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกมณี นุชประยูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕ นายจินต์ วิภาตะกลัศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ ช่างเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รองศาสตราจารย์อาริต ธรรมโน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นางสุทธศรี วงษ์สมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ