ปรัชญาการศึกษา


มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าของชุมชนในภูมิภาคโดยมุ่งสานต่อการสร้างบุคคลผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลักแห่งตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุข ทั้งเป็นผู้สามารถจักเป็นหลักนำและหนุนในการกอปรคุณประโยชน์ แก่สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งสนองภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน อันสมบูรณ์ สมแก่การเป็นหลักแห่งภูมิปัญญาของปวงชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแขนงต่าง ๆ โดยส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าและวิจัย
  2. เพื่อให้เป็นการศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบัณฑิตทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีที่มี ความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักคิดค้นนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถปรับตนเอง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีออกไปรับใช้สังคมและส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัย ให้บริการทางด้านวิชาการแขนงต่าง ๆ แก่สังคม โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเทคโนโลยี
  4. เพื่อเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคมไทย
  5. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  6. เพื่อแบ่งภาระในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่ประสงค์จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาประเทศตามที่ระบุไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ