คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท


  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก


  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ