ติดต่อเรา


13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240

 1. การรับ-ส่ง ธนาณัติและจดหมาย มหาวิทยาลัย ได้จัดบรีการ รับ-ส่งธนาณัติและจดหมายลงทะเบียนต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาทุกคน กรณีที่ผู้ปกครองจะส่งธนาณัติมาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยบรีการรับ ธนาณัติมาให้กับนักศึกษาโดยที่นักศึกษาไม่ต้องไปติดต่อรับด้วยตนเองที่ไปรษณีย์ แต่ขอให้ผู้ปกครองส่งธนาณัติในนามนักศึกษา และใช้ที่อยู่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตู้ ปณ.42 ปณจ. นครสวรรค์ 60240

 2. การติดต่อสอบถาม ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองมีปัญหาหรือยังข้อเสนอแนะหรือต้องการความช่วยเทลือจากมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อได้ที่สำนักงานบรีหาร ในเวลา 08.30 - 17.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) หรือส่งจดหมายติดต่อได้ที่

  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

  ตู้ ปณ.42 ปณจ. นครสวรรค์ 60240

  โทรศัพท์ (056) 245501 , 245502

  โทรสาร (056) 245499


  www.cpu.ac.th

  Email: chaopraya@cpu.ac.th