เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าของชุมชนในภูมิภาคโดยมุ่งสานต่อการ สร้างบุคคลผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลัก แห่งตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุข ทั้งเป็นผู้สามารถจักเป็นหลักนำและหนุนในการกอปรคุณประโยชน์ แก่สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งสนองภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน อันสมบูรณ์ สมแก่การเป็นหลักแห่งภูมิปัญญาของปวงชน

คณะผู้บริหาร

อ.กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล

อธิการบดีกิตติคุณ

ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ

อธิการบดีกิตติคุณ

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ

อธิการบดี

อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา

แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล

เลขานุการอธิการบดี

รศ.ดร.วินัย รังสินันท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.วิบูลย์ บุญสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

อ.พัชรี โอชารส

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.จิรนันท์ กมลสินธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดี