เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

19

06 2021

- สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

17

06 2021

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 (17-21 มิถุนายน 2564)

14

06 2021

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

13

06 2021

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปกติ)

05

06 2021

- สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 (5-6 มิถุนายน 2564)

24

04 2021

- สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

20

04 2021

- เข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) แบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา

12

04 2021

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 รุ่นที่ 5