ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

28

04 2019

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ แสดงงานผิงสัมพันธ์ ณ สมาคมจีนเตี้ยอัน กรุงเทพฯ

26

04 2019

- อบรมบุคลากร เรื่องสำนึกรักสถาบันการศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

25

04 2019

- เจ้าพระยา–วิริยาลัย มหาสงกรานต์ ณ หอประชุมเจ้าพระยา–วิริยาลัย เฉลิมพระเกียรติ

24

04 2019

- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

10

04 2019

- ศูนย์สหกิจศึกษานำนักศึกษาเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษา และนำอาจารย์ นักศึกษาทุกหลักสูตรศึกษาดูงานนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายฯภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

03 2019

- ศูนย์สหกิจศึกษาจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และแสดงผลงานสหกิจศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ

10

03 2019

- สอบปลายภาค 2/2561 (10-11,14-18 มีนาคม 2562)

09

03 2019

- คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ ISO ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา