เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

02

01 2024

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทำการแสดง ณ เซ็นทรัลนครสวรรค์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ กับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

01

02 2024

- เรียนวิชาแก้วสาระพัดนึก

27

01 2024

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดกิจกรรม"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นครู" ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ วันที่27-28 มกราคม 2567

13

01 2024

- จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

11

01 2024

- สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ วันที่ 11-20 มกราคม 2567

16

12 2023

- วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

26

11 2023

- มหกรรมกีฬา เจ้าพระยาเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

16

11 2023

- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ