-->

เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

05

05 2022

- สอบกลางภาคการศึกษาฤดูร้อน 2564 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (5 - 7 เมษายน 2565)

26

04 2022

- นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (26 - 28 เมษายน 2565)

08

04 2022

- 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดำเนินโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรม : การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ (ชั้นปีที่ 1-3 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) ณ สถานประกอบการ

07

04 2022

- 7 เมษายน 2565 เปิดเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2564 ระดับปริญาตรี ภาคปกติ

03

04 2022

- 3 เมษายน 2565 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 22 (ภาคปกติ) ONLINE