เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

19

01 2020

- นักศึกษารหัส 63 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า เซ็นสัญญาทุน

17

01 2020

- นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

11

01 2020

- ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

09

01 2020

- สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562 (9-13,16-17 มกราคม 2563)

16

12 2019

- วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

09

12 2019

- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

05

12 2019

- เข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

04

12 2019

- ทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (4-5 ธันวาคม 2562)