มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คว้าแชมป์สมัยที่ 3...

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

18

03 2018

- โครงการสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

17

03 2018

- งานปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 18 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

15

03 2018

- ประกวดการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2/2560 ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 2

14

03 2018

- โครงการปฏิบัติการ ACC.Freestyle Bye Nior ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

08

03 2018

- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2560

06

03 2018

- พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

04

03 2018

- ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

03

03 2018

- ฝึกซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา