เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

16

12 2023

- วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

26

11 2023

- มหกรรมกีฬา เจ้าพระยาเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

16

11 2023

- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

13

11 2023

- ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566

12

11 2023

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

09

11 2023

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2566

06

11 2023

- สำนักประกันคุณภาพศึกษาจัดกิจกรรมทบทวนส่งเสริมและพัฒนาทุกหน่วยงานด้านการเก็บข้อมูลและการเขียน SAR ระดับหลักสูตร/คณะ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566

28

10 2023

- จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร(Non-Degree) หลักสูตร "การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566)