เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

29

10 2020

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563)

22

10 2020

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

18

10 2020

- สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

25

09 2020

- คลีนิกวิจัย

21

09 2020

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 (21-22 กันยายน 2563)

19

07 2020

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ รหัส 63

18

07 2020

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (18-22,29-31 กรกฎาคม 2563)

12

07 2020

- ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 63 (หลักสูตรเทียบโอนวันอาทิตย์) ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์