ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3...

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

22

01 2019

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รู้-รักเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

17

01 2019

- แนะแนวการศึกษาหลักสูตร "การจัดการนวัตกรรมการค้าปลีก" มจพ.ร่วมกับ CP ALL

11

01 2019

- สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

02

01 2019

- สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2561 (6-7,10-14 มกราคม 2562)

28

12 2018

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เจ้าพระยา-วิริยาลัย ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

24

12 2018

- สำนักบริการวิชาการจัดอบนมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม ณ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (24-25 ธันวาคม 2561)

22

12 2018

- สำนักบริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท

21

12 2018

- โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมปรพันธ์ศิริ (21-22 ธันวาคม 2561)