เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

19

07 2020

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ รหัส 63

18

07 2020

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (18-22,29-31 กรกฎาคม 2563)

12

07 2020

- ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 63 (หลักสูตรเทียบโอนวันอาทิตย์) ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

07

07 2020

- โครงการวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราด ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมแบบ Social Distancing ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ (7-8 กรกฎาคม 2563 )

05

07 2020

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรเทียบโอนวันอาทิตย์

03

07 2020

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ (3-4 กรกฎาคม 2563)

02

07 2020

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 63 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

02

07 2020

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษารหัส 60,61,63