มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยาพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2

นายธนวัฒน์ สร้อยดี นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชั้นปีที่4 คณะบริหารและการจัดการ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

26

05 2018

- คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดโครงการการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคมหลักสูตร Microsoft Office 2016 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 และ 227

21

05 2018

- อบรม IQA โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ (วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561)

17

05 2018

- TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ก้าวสู่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

16

05 2018

- กิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกาาเวียดนาม ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

04

04 2018

- เข้าร่วมแข่งขันสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

01

04 2018

- พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์