ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

30

05 2019

- สำนักวิจัย จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและสร้างสรรค์วัตกรรมกิจกรรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (30 – 31 พฤษภาคม 2562)

28

05 2019

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย “อบรม หลักสูตรการติดตั้งและการบริการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ MikroTik” ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลก (28 – 30 พฤษภาคม 2562 )

24

05 2019

- คลังจังหวัดบรรยายเรื่องการออม ณ หอประชุมเจ้าพระยา – วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

20

05 2019

- โครงการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทุกหน่วยงานด้านการจัดเก็บข้อมูลและการเขียน SAR ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย (20-21 พฤษภาคม 2562)

16

05 2019

- ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั่งที่ 4/61 ที่ กรุงเทพฯ

13

05 2019

- ศูนย์สหกิจศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ ณ สกอ.

07

05 2019

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการ “คนบัญชีเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กิจกรรมธนบัตร สายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

03

05 2019

- สำนักบริการวิชาการร่วมกับวิเทศน์สัมพันธ์ ส่งนักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วย(staff)ค่ายภาษาอังกฤษ English kid camp ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท (3-7 พฤษภาคม 2562)