มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัล "สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย"  โดยมี...

TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยาพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

29

10 2018

- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับปฏิบัติการให้กับฝ่ายไร้ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (29-30 ตุลาคม 2561)

28

10 2018

- ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 2 (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

23

10 2018

- ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

21

10 2018

- สอบปลายภาคการศึกษา 1/2561 (21-22,25-29 ตุลาคม 2561)

25

09 2018

- ต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กลุ่ม KTIS ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

24

09 2018

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ปี 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (24,27 ก.ย. 61)

21

09 2018

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (21-22 กันยายน 2561)

20

09 2018

- นางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี