เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

24

10 2019

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562(24-28,31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 )

23

10 2019

- ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

13

10 2019

- ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

01

10 2019

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แสดงในงานวันชาติจีน ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์

28

09 2019

- สัมมนา "พลิกโฉมฝ่ายไร่" KTIS GROP ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

21

09 2019

- โครงการบริการวิชาการเชิงรุก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ข้อมูลตัวเลขสำหรับการพัฒนางานด้านธุรกิจ

15

09 2019

- นักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฝึกปฏิบัติงานกับกลุ่ม KTIS (15 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2562)

14

09 2019

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (14-15 กันยายน 2562)