เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

23

11 2022

- พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2562 - 2564

21

11 2022

- ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2562 - 2564

20

11 2022

- ฝึกซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2562 - 2564

17

11 2022

- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

07

11 2022

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 (7-8 พฤศจิกายน 2565)

22

10 2022

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการคำนวณสำหรับการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

20

10 2022

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) (20 - 29 ตุลาคม 2565)

14

10 2022

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2564 (14 - 16 ตุลาคม 2565)