เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

18

11 2021

- 18 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ

08

11 2021

- 8-9 พฤศจิกายน 2564 ครวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 (Online)

05

11 2021

- 5 พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565 นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

30

10 2021

- สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

25

10 2021

- ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ