เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรมที่สำคัญในรอบสัปดาห์

08

06 2023

- สอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน 2565 (ภาคปกติ)

20

05 2023

- สาขาวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรม "อบรมกฎหมายแรงงาน" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ฯ

16

05 2023

- บุคลากรนำเสนอผลงาน CWIE ระดับประเทศที่ สป.อว.

06

05 2023

- สอบกลางภาคการศึกษาฤดูร้อน 2565 (ภาคปกติ)

14

03 2023

- ศูนย์สหกิจศึกษาจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน CWIE ประจำปีการศึกษา 2565

11

03 2023

- คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการคำนวณเชิงวิชาชีพ "หลักสูตรคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง" ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

25

02 2023

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร (การเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู) หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ อว. ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

23

02 2023

- คณะวิจัยฯ ร่วมงานมหกรรมทุนวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย