เรื่องราวดีๆจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมายวันรพี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

19

08 2019

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2561 (19-20 สิงหาคม 2562)

15

08 2019

- สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (15-19,22-23 สิงหาคม 2562)

10

08 2019

- พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

04

08 2019

- พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

23

07 2019

- บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก

22

07 2019

- นักศึกษาผู้แทนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนนำ ต้านภัยยาเสพติด ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ (22 - 24 กรกฎาคม)

22

07 2019

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (22 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม)

12

07 2019

- เข้ารวมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี (12 -15 กรกฎาคม 2562)