ข่าวทั้งหมด

ลูกเจ้าพระยาคว้ารางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่#ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่...

เพิ่มเติม
๒๘ มิ.ย.๖๑ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา...

เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ To Be Number One ป้องกันยาเสพติด เพื่อลูกเจ้าพระยาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ยุด Thailand 4.0...

เพิ่มเติม
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

เพิ่มเติม
วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561...

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

เพิ่มเติม
ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ อาจารย์ ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...

เพิ่มเติม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร...

เพิ่มเติม
อ.ภิรมย์พร แสงสุริยาโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว...

เพิ่มเติม
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
29 พฤศจิกายน 2559.. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ .....เสด็จไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา .....

เพิ่มเติม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

เพิ่มเติม
อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน...

เพิ่มเติม