ข่าวทั้งหมด

อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ KTIS Group ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี...

เพิ่มเติม
ม.เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปี ต่อผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชน

เพิ่มเติม
งานเฉลิมฉลองวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 21ปี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 38ปี...

เพิ่มเติม
พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และมอบ Computer notebook...

เพิ่มเติม
พิธีแสดงกตเวทิตาคารวะท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ท่านอธิการบดีกิตติคุณ...

เพิ่มเติม
ท่านปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์...

เพิ่มเติม
ผู้บริหาร คณาจารย์...

เพิ่มเติม
อาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง...

เพิ่มเติม
คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล...

เพิ่มเติม
อ.ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีนำชุดการแสดง...

เพิ่มเติม
แพทย์หญิง ปราณี ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดี เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

เพิ่มเติม
#บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับเกียรติจาก Mr.Lawrence Lua กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร DBS ประเทศสิงคโปร์...

เพิ่มเติม