ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2560 – 2561


มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) (โปรดคลิก)ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญา


  1. ตรวจสอบรายชื่อ และแถวที่นั่งบัณฑิต
  2. รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง
  3. ตรวจระเบียบการแต่งกาย (วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญา)
  4. ลงชื่อรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
  5. เข้าห้องพิธีการนั่งตามลำดับแถวที่กำหนด