สำนักศึกษาทั่วไป

 -สาขาศึกษาทั่วไป เป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาทุกคณะต้องเรียน

-สาขาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาสาขาที่ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาคไทยก้าวไกลสู่อาเชียนการแสดงศิลปมวยไทย


ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Home