สำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป เน้นความรู้รอบ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่การเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Home