มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยท่านอาจารย์ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้ารับรางวัล พร้อมด้วยดร.จินต์ วิภาตะกลัศ อธิการบดีกิตติคุณ และอ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ