พิธีแสดงกตเวทิตาคารวะท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ท่านอธิการบดีกิตติคุณ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP และท่านอธิการบดี ในงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 21ปี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 38ปี