Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 
 

   • 18 พฤษภาคม 2558 : - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การสอบภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ณ เจ้าพระยาสัมมนาคาร
  • 21 พฤษภาคม 2558 : - ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนา สหกิจศึกษา เครือข่าย อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 23-25 พฤษภาคม 2558 : - โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเจ้าพระยา - วิริยาลัยเฉลิมพระเกียติ
  • 28-29 พฤษภาคม 2558 : - โครงการปัจฉิมนิเทศ บัณฑิต รุ่นที่ 15 ณ หอประชุมเจ้าพระยา - วิริยาลัย เฉลิมพระเกียติ  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง