Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   • 02-03 กุมภาพันธ์ 2559 : - คณาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาศึกษาดูงาน WiL ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสถานประกอบการ ในจังหวัดนครราชสีมา
  • 05 กุมภาพันธ์ 2559 : - งานแสดงผลงานประจำปีต่อผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชน ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 07 กุมภาพันธ์ 2559 : - วงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แสดง ณ เวทีกลางหาดทรายแม่น้ำเจ้าพระยา เทศกาลงานตรุษจีนปากน้ำโพ
  • 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 : - ร่วมขบวนแห่เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ รอบตลาดปากน้ำโพ
  • 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 : - ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากกัมพูชาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ KTIS GROUP

  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง