Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 


 

 

 


 

 

 


 
 


 

   

   • 20-22 กันยายน 2557 : - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 25 กันยายน 2557 : - โครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ Scoopy I Marketing Plan Contest โครงการ 7 ณ หอประชุมเจ้าพระยา – วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง