มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

 

  • 05-07 พ.ย. 2559 : - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
  • 11 พ.ย. 2559 : - ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธีฯ เตรียมงานประทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมเจ้าพระยา – วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
  • 11 พ.ย. 2559 : - บริจาคโลหิต ณ อาคารศิริวิริยะกุล 2 ชั้นล่าง
  • 18 พ.ย. 2559 : - เรียนวิชาแก้วสารพัดนึก ณ หอประชุมเจ้าพระยา – วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
  • 26 พ.ย. 2559 : - ฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต
  • 27 พ.ย. 2559 : - ฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต
  • 29 พ.ย. 2559 : - พิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 15 - 16 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์

  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง