Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 


  


 
 


 

   

   • 06 มิถุนายน 2557 : - ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานชมรม To be Numder One ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 08 มิถุนายน 2557 : - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 12 มิถุนายน 2557 : - เปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
  • 26-28 มิถุนายน 2557 : - สอบปลายภาคฤดูร้อน 3/2556  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง