Warning: include(nampho_function.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\cpu2010\home.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'nampho_function.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\cpu2010\home.php on line 11
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 
 

   • 03 กันยายน 2558 : - พิธีประนมกรขอพรครู ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 24 สิงหาคม 2558 : - โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน/พัฒนาอาจารย์สู่ความ เป็นเลิศทางวิชาการ ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 25 สิงหาคม 2558 : - ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 25 สิงหาคม 2558 : - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ( รอบ 2 ) ณ ห้องประเสริฐเสวนา
  • 27 สิงหาคม 2558 : - วันนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 27 สิงหาคม 2558 : - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25588
  • 30 สิงหาคม 2558 : - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง