Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 
 

   • 03 ตุลาคม 2557 : - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ “ประดิษฐ์กิจกรรม”
  • 03-05 ตุลาคม 2557 : - อบรมเรียนรู้กายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการที่ยั่งยืน ณ ค่ายเรียนรู้การยใจ สวนธรรมธาราศัย
  • 30 กันยายน 2557 : - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการคุณธรรมนําชีวิต ณ วัดป่ามโนธรรมวนาราม  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง