Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 
 

   • 13 กุมภาพันธ์ 2558 : - สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมมอบสัมฤทธิบัตร ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 28 กุมภาพันธ์ 2558 : - งาน”คืนสู่เหย้าเพชรเจ้าพระยา นาวาวิริยาลัย” ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง