มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

  


  • 13 – 15 ส.ค. 59 : - สอบปลายภาคเรียนที่ 3/2558
  • 16 – 18 ส.ค. 59 : - โครงการพัฒนาหลักสูตรและให้บริการวิชาการ “หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมองค์การบริษัทร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้าจำกัด” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • 20 ส.ค. 59 : - สัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ ในการสื่อสารในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคาร 1 ห้อง 135
  • 20 ส.ค.59 : - สอบคัดเลือกนักศึกษา ป.บัณฑิต
  • 21 ส.ค.59 : - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบ2) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ

  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง