Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 
 

   • 14 - 16 พฤศจิกายน 2557 : - โครงการอบรม "เรียนรู้กายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการที่ยั่งยืน" ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา รู่นที่ 2 ณ ค่ายเรียนรู้กายใจ สวนธรรมธาราศํย
  • 17 พฤศจิกายน 2557 : - งานเลี้ยงและแจกรางวัลให้กับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยคุณภาพดี ประจำปี 56/57 ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง