มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

  


  • 1 พ.ย. 2559 : - งานกีฬาเฟรชชี่ ประจำปี 2559
  • 11 ต.ค. 2559 : - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมกับ I2C
  • 13-17, 20-21 ต.ค. 2559 : - สอบกลางภาค 1/2559
  • 15 พ.ย. 2559 : - ฝ่ายวิชาการ(โดยผู้รับผิดชอบ) นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานด้านประกันคุณภาพตามผลการตรวจและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ต่อ มหาวิทยาลัยฯ ระหว่าง เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา
  • 16 พ.ย. 2559 : - ประชุมสภา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 20 ต.ค. 2559 : - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสดงงานสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ
  • 21 พ.ย. 2559 : - งานแจกรางวัลอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
  • 23 ต.ค. 2559 : - งานวันปิยมหาราช
  • 5-7 พ.ย. 2559 : - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง