มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   • 11 พ.ค. 59 : - กิจกรรมนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาเวียดนาม ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 13 พ.ค. 59 : โครงการสัมมนาวิชาการ บัญชี CPU Accouting. TERS for SME Conference ณ อาคารเรียน 1 ห้อง 135
  • 13 พ.ค. 59 : - โครงการกิจกรรมพัฒนา นักเรียน และเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารศิริวิริยะกุล 1
  • 14 พ.ค. 59 : - โครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชุมชน ณ เจ้าพระยาสัมมนาคาร
  • 16 พ.ค. 59 : - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 16 พ.ค. 59 : - โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์
  • 17-19 พ.ค. 59 : - โครงการปฏิสัมพันธ์ Acc. Freestyle Bye Nior. ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 22-30 พ.ค. 59 : - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง