มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 
 

 

 

 

  


  • 04 - 06 ก.ค. 59 : - อบรมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 26 ก.ค. 59 : - โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 31 ก.ค. 59 : - กิจกรรม Freshy Spirit Boom ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ“ประดิษฐ์กิจกรรม”

  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง