Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
  • 07 มีนาคม 2557 : - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ
  • 08 มีนาคม 2557 : - บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบัณฑิตวิทยาลัยจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ร.ร บ้านห้วยเปล้าและทัศนศึกษาธรรมชาติถ้ำหุบป่าตาด จ.อุทัยธานี
  • 08 มีนาคม 2557 : - ต้อนรับสื่อมวลชนภาคอุตสาหกรรม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  • 14 มีนาคม 2557 : - สาขาวิชาการบัญชี จัดสัมมนาการบัญชี เรื่อง “ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 บัญชีเกษตรกรรม” ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง