Home    Contact     Map     TH / EN / CN / VN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 
 

   • 26 ตุลาคม 2557 : - โครงการปลูกจิตสํานึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสมานฉันท์ ณ วัดอัมพวัน
  • 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 : - บุคลากรมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมโครงการ “ เรียนรู้กายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการที่ยั่งยืน ” ณ ค่ายเรียนรู้กายใจ สวนธรรมธาราศัย
  • 31 ตุลาคม 2557 : - โครงการจิตสํานึกสาธารณะ ประจําปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
นายอิทธิ  คำตะลุง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554            


      คลิก...อ่านข่าวเพชรเจ้าพระยาย้อนหลัง