รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ดัชนีบทความ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน้า 2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หน้า 3
ทุกหน้า

 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration Program (M.P.A)

เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

สถานที่จัดการศึกษา
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
  อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 15-16 ทองหล่อ สุขุมวิท 55
  เบอร์โทรติดต่อ 086-3275407, 081-9291204
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
  เบอร์โทรติดต่อ 086-9276800, 080-1150700

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ         Master of Public Administration Program

 

ชื่อคุณวุฒิ

ภาษาไทย             รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ                  รป.ม.
ภาษาอังกฤษ         Master of Public Administration
ชื่อย่อ                  M.P.A.

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลต่อไป

2.  ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
3.
ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความพร้อมที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่การพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณค่า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรองมาตรฐาน

2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ในกรณีที่เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาใน ระดับมหาบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. สอบข้อเขียน โดยทดสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

2. สอบสัมภาษณ์

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท

2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน  2  ชุด

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ –  สกุล  เป็นต้น

 

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดย  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน  แต่ละภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัยจะกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีส่วนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ

 

 

 แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:47 น.)