รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Public in Public Administration


วิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

- ภาษาอังกฤษทางวิชาการเพื่อการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์

- การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการวิจัยขั้นต้น

 

วิชาบังคับ 7 วิชา (21 หน่วยกิต)

- ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

- ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

- องค์การและการจัดการร่วมสมัย

- การจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์

- การจัดการโครงการ

- นโยบายการเงินและการคลัง

- นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

 

วิชาเลือก

แผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์) เลือกเรียน 2 วิชา (6หน่วยกิต)

แผน ข (ทำค้นคว้าอิสระ) เลือกเรียน 4 วิชา ( 12 หน่วยกิต)

- ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การ

- คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

- การบริหารการพัฒนา

- แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย

- การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน

- การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- รัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประชาคมอาเซียน

- สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

ศ.ดร.ติน   ปรัชญพฤทธิ์                   อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พงษ์เทพ   จันทสุวรรณ         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.นัยนา    รัตนสุวรรณชาติ             ผู้อำนวยการหลักสูตร

 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ติน    ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.สมบูรณ์    สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)

รศ.ดร.รังสรรค์    ประเสริฐศรี

รศ.ดร.สมเดช    สิทธิพงศ์พิทยา

รศ.ดร.สุทธนู    ศรีไสย์

รศ.ดร.พลศักดิ์    จิรไกรศิริ

รศ.ดร.ภัทรพร    ธรรมประดิษฐ์

ผศ.ดร.พงษ์เทพ    จันทสุวรรณ

ผศ.ดร.พรพิมล    ชุติศิลป์

ดร.จินต์    วิภาตะกลัศ

ดร.มนูญ    พรรณพลีวรรณ

ดร.ดไนยา    ตั้งอุทัยสุข

ดร.ปรารถนา    พิชัย

บาทหลวง ดร.พิชาญ    ใจเสรี

ดร.ณรงค์    สัจพันโรจน์

ดร.นัยนา    รัตนสุวรรณชาติ

ดร.เฟื่องฟ้า    เป็นศิริ

ดร.กฤษณะ    ดาราเรือง

ดร.ปริณ    บุญฉลวย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการจัดการทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรมนุษย์ สามารถออกแบบระบบการบริหารภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษาวิสาหกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเข้าใจถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และกฎหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างสรรค์

3. เป็นผู้บริหารที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ความสามารถด้านการ  บริหารเพื่อการพัฒนา โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

4.   เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554หรือเป็นไปตามข้อบังคับที่จะปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2. สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท

2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองจาก อาจารย์ที่เคยสอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ท่าน

7. สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น