ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

Doctor of Philosophy in Organization Development Administration


รายวิชาในหลักสูตร

วิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

- ภาษาอังกฤษทางวิชาการเพื่อการศึกษาด้านพัฒนาองค์การ

- การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น

 

วิชาบังคับ 6 วิชา (18 หน่วยกิต)

- ปรัชญาทางสังคมศาสตร์

- ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

- ทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

- ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ

- นโยบายและยุทธศาสตร์

- สัมมนาการพัฒนาองค์การสมัยใหม่

 

วิชาเลือก 2 วิชา (6 หน่วยกิต)

- การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง

- ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

- สัมมนาการปฏิรูปองค์การ

- สัมมนาการพัฒนาทุนมนุษย์

- สัมมนาการบริหารการพัฒนาองค์การยุคหลังสมัยใหม่นิยม

 

ศ.ดร.ติน   ปรัชญพฤทธิ์             อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พงษ์เทพ   จันทสุวรรณ    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการหลักสูตร

 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ติน     ปรัชญพฤทธิ์

ศ.ดร.สมบูรณ์    สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)

รศ.ดร.รังสรรค์    ประเสริฐศรี

รศ.ดร.สมเดช    สิทธิพงศ์พิทยา

รศ.ดร.สุทธนู    ศรีไสย์

รศ.ดร.สมศักดิ์    สามัคคีธรรม

รศ.ดร.พลศักดิ์    จิรไกรศิริ

รศ.ดร.ภัทรพร    ธรรมประดิษฐ์

ผศ.ดร.พงษ์เทพ    จันทสุวรรณ

ผศ.ดร.พิพัฒน์    นนทนาธรณ์

ผศ.ดร.พรพิมล    ชุติศิลป์

ดร.จินต์    วิภาตะกลัศ

ดร.มนูญ     พรรณพลีวรรณ

ดร.ดไนยา    ตั้งอุทัยสุข

ดร.ปรารถนา    พิชัย

ดร.เฟื่องฟ้า    เป็นศิริ

ดร.กฤษณะ    ดาราเรือง

ดร.ปริณ     บุญฉลวย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่องค์การชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

3. เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์การอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ปฏิบัติงาน สายบริหาร หรือสายวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงาน ก.พ.

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท อย่างน้อย 3.00 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า

4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2. สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  และประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท

2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา จำนวน  2 ชุด

3. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมสำเนา จำนวน  2 ชุด

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการจำนวน 1 ฉบับ

7. หนังสือรับรองจาก อาจารย์ที่เคยสอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ท่าน

8.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล เป็นต้น