ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - ระบบการศึกษา

ดัชนีบทความ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ระบบการศึกษา
ทุกหน้า

 ระบบการศึกษา

      ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัยจะกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีส่วนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาใช้เวลาการศึกษา 3 ปี ตาม Road Map  ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร 

 

แบบ 1

 แบบ 2

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

อาจให้มีการเรียนเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต

6 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

2.หมวดวิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

4.สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

5.ดุษฎีนิพนธ์

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รวม

48 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

•  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

•  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

• ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ

• องค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารการพัฒนา

• ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการพัฒนา

• นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา

• สัมมนาการบริหารการพัฒนาองค์การ

หมวดวิชาเลือก  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

• การพัฒนาองค์การสมัยใหม่

• สัมมนาการนำนโยบายไปปฏิบัติ

• สัมมนานโยบายการบริหารการเงินและการคลัง

• สัมมนาการปฏิรูปองค์การและระบบการพัฒนา

• สัมมนาการบริหารการพัฒนาองค์การแนวภายหลังสมัยใหม่นิยม

 

 สถานที่จัดการศึกษา
   - บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสำนักบริหารจรูญ-หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
ผู้อำนวยการหลักสูตร   ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ

     - ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาคารกรุงเทพฯ อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้นที่ 15-16
ทองหล่อ  สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการหลักสูตร   รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี


คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ติน                                     ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.สมบูรณ์                               สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)
ศ.ดร.ศุภชัย                                 ยาวะประภาษ
ศ.สมพงษ์                                   จุ้ยศิริ
รศ.ดร.วินัย                                  รังสินันท์
รศ.ดร.รังสรรค์                              ประเสริฐศรี
รศ.ดร.สมเดช                              สิทธิพงศ์พิทยา
รศ.ดร.กิติพงศ์                              หังสพฤกษ์
รศ.ดร.กิ่งพร                                ทองใบ
รศ.ดร.สุทธนู                               ศรีไสย์
รศ.ดร.เฉลิมพงษ์                           มีสมนัย
รศ.ดร.พลศักดิ์                             จิรไกรศิริ
รศ.ดร.ภัทรพร                              ธรรมประดิษฐ์
ผศ.ดร.ภาคภูมิ                             ฤกขะเมธ
อาจารย์ ดร.มนูญ                         พรรณพลีวรรณ
อาจารย์ ดร.ดไนยา                       ตั้งอุทัยสุข
อาจารย์ บาทหลวง ดร.พิชาญ          ใจเสรี
อาจารย์ ดร.สุทิน                          ลี้ปิยะชาติ
อาจารย์ ดร.ราชันย์                       บุญธิมา
อาจารย์ ดร.สายชล                       จินโจ 

             
กำหนดการรับสมัคร

        ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ สมัครทาง
www.cpu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยชำระค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

1.สั่งจ่ายธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับถึง อาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ปณ.นครสวรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240

2.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
    
2.1  นครสวรรค์ 
           -
บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
             ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เลขที่บัญชี 605-0-01724-7
           -บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
             ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เลขบัญชี 506-2-37511-6
    
2.2  กรุงเทพมหานคร 
           
-บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 16 ชื่อบัญชี 
             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เลขที่บัญชี 050-1-36152-9

       
ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อนักศึกษาผ่านทาง
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 หรือ แฟกซ์หมายเลข   0-5633-4719 (นครสวรรค์) และ 0-2381-7450 (กรุงเทพฯ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์กนกทิพย์ บำรุงศรี เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 08-6927-6800
อาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 08-0115-0700

 

 แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 04:50 น.)