::: วิธีการสมัคร :::

 

                 
ใบสมัคร
                  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ http://www.cpu.ac.th/cpu2010/cu-tep/pdf/applicationCuTep.pdf
                  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคารจรูญ - หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
               
                 
วิธีการกรอกบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและใบสมัครสอบ CU-TEP
                 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร CU-TEP ที่ http://www.cpu.ac.th/cpu2010/cu-tep/pdf/applicationCuTep.pdf
 
                2. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มใบสมัครสอบ
 
                3. ใบสมัครสอบ CU TEP และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัครสอบ มายังที่อยู่ด้านล่าง
               
                 
ค่าธรรมเนียม
             ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จำนวน  900  บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติ
                           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240
                 
             ส่งใบสมัคร
             ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ถึง   
 


อ.เยาวเรศ   กาฬภักดี
ศูนย์ทดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมืองฯ  จังหวัด นครสวรรค์ 60240


 
    ระยะเวลาสมัคร
   
   สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559
   กรณีมาสมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2559