ผู้สนใจติดต่อ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

อาจารย์จิรนันท์  กมลสินธุ์   ผู้ช่วยอธิการบดี
มือถือ 088-2862293

อาจารย์เยาวเรศ  กาฬภักดี   หัวหน้าสนามสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มือถือ 091-0323681

e-mail : yaowares_s@hotmail.com