::: วิธีการสมัคร :::

การสมัครทางไปรษณีย์
                 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร CU-TEP ที่ http://www.cpu.ac.th/cpu2010/cu-tep/pdf/applicationCuTep.pdf
 
                2. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มใบสมัครสอบ
 
                3. ส่งใบสมัครสอบ CU TEP และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัครสอบ มายังที่อยู่ด้านล่าง
               
 
ค่าธรรมเนียม
             ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จำนวน  900  บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติ
                           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240
                 


อ.เยาวเรศ   กาฬภักดี
ศูนย์ทดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมืองฯ  จังหวัด นครสวรรค์ 60240


 
การสมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหาร ชั้น 1 อาคารสำนักบริหาร จรูญ-หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร CU-TEP ที่ http://www.cpu.ac.th/cpu2010/cu-tep/pdf/applicationCuTep.pdf
                  หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคารสำนักบริหาร จรูญ - หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 
                2. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มใบสมัครสอบ   และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
                3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จำนวน  900  บาท 
 
ระบะเวลาการสมัคร
   
   สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
   กรณีมาสมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559