การเขียนรายงาน สหกิจศึกษา

การเขียนรายงานสหกิจศึกษาและหัวข้อในการเขียนรายงาน( Download)

หัวข้อในการเขียนรายงาน

ส่วนประกอบตอนต้น  เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน  ประกอบด้วย

 • ปกนอก
 • ใบรองปก
 • ปกใน
 • จดหมายนำส่งรายงาน
 • กิตติกรรมประกาศ
 • บทคัดย่อภาษาไทย
 • สารบัญ
 • สารบัญตาราง (ถ้ามี)
 • สารบัญรูป (ถ้ามี)

ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงานโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย

 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
 • บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อทำให้รายงานมีความสมบูรณ์

 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก (ถ้ามี)

 

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา( Download)

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : coop@cpu.ac.th

Homeการเขียนรายงาน สหกิจศึกษา