ประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าของชุมชนในภูมิภาคโดยมุ่งสานต่อการ สร้างบุคคลผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลัก แห่งตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุข