เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 1 ปี ครึ่ง
ตาม Road Map ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 140,000 บาท


 
• ชื่อหลักสูตร  
   
ภาษาไทย                  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ            Master   of    Public Administration Program  
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย                 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ                        รป.ม.
ภาษาอังกฤษ            Master   of   Public Administration
ชื่อย่อ                        M.P.A
 
• วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   
1. ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลต่อไป
2. ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความพร้อมที่จะศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่การพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้าน  รัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณค่า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป       
 
• คุณสมบัติของผู้สมัคร
   
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐาน
2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 
• การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   
1. พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการ ในระดับปริญญาตรี
2. สอบข้อเขียน โดยทดสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
3.สอบสัมภาษณ์
 
• หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
   
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  300  บาท
2. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  2  ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   1  ฉบับ
6.สำเนาเอกสารอื่น ๆ   (ถ้ามี)   เช่น   สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  เป็นต้น
 
• ระบบการศึกษา
   
ิ1. ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยจะกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ               
2. มหาวิทยาลัยใช้ระบบ Module โดยจัดเนื้อหาวิชา ที่สอนออกเป็นรายวิชา วิชาละ 45 ชั่วโมง          
3. รายวิชาหนึ่งใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 15 ชั่วโมงต่อหนึ่ง Module ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิต
 
• ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
   
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 1 ปีครึ่ง ตาม Road Map ของมหาวิทยาลัย
 
•โครงสร้างหลักสูตร
   

แผน ก

แผน ข

แผน ก แบบ ข
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

2.หมวดวิชาบังคับ    21   หน่วยกิต

2.หมวดวิชาบังคับ    21   หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือก    6   หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือก    12   หน่วยกิต

4.วิทยานิพนธ์    6   หน่วยกิต

4.การค้นคว้าอิสระ์    6   หน่วยกิต

5.การสอบปากเปล่า

5.การสอบประมวลความรู้

 
(Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียน และปากเปล่า

รวม 39 หน่วยกิต

รวม 39 หน่วยกิต

 

 
• รายวิชาในหลักสูตร
   
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
• ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
• คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
 
หมวดวิชาบังคับ    21 หน่วยกิต
 
• ทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การวางแผนกลยุทธ์ทางการบริหาร
• ระเบียยวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
• การบริหารการเงินและการคลังสาธารณะ
• นโยบายสาธารณะ
 
หมวดวิชาเลือก  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
       แผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยนิพนธ์) เลือกวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
       แผน ข  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เลือกวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
• ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ
• การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น
• การจัดการความขัดแย้ง
• พฤติกรรมองค์การ
• ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ
• สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
• แนวคิดและนโยบายในการพัฒนาประเทศไทย
• จริยธรรมนักบริหาร
• การบริหารโครงการความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
• รัฐประศาสนศาสตร์และแนวคิดภายหลังสมัยใหม่นิยม
 
• สถานที่จัดการศึกษา
   
บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารสำนักบริหารจรูญ – หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 
• คณาจารย์
   

• ศ.ดร.นิพนธ์       ศศิธร
• ศ.ดร.ติน       ปรัชญพฤทธิ์
• ศ.ดร.นราศรี     ไววนิชกุล
• รศ.ดร.วินัย       รังสินันท์
• รศ.ดร.รังสรรค์       ประเสริฐศรี
• รศ.ดร.กิติพงศ์       หังสพฤกษ์
• รศ.ดร.กิ่งพร       ทองใบ
• รศ.ดร.เฉลิมพงศ์       มีสมนัย
• ผศ.ดร.บำรุง ปานสุนทร
• ผศ.ดร.ภาคภูมิ      ฤกขะเมธ
• ดร.สุทิน       ลี้ปิยะชาติ
• ดร.จินต์      วิภาตะกลัศ  
• รศ.อัษฎางค์       ปาณิกบุตร
• ผศ.ปรีชา ชวนไชยสิทธิ์
•อาจารย์สีมา สีมานันท์
• อาจารย์สมเจตน์       วิริยะดำรงค์
• อาจารย์ชัยพร       สำเภาเงิน
• อาจารย์ประยูร       พรหมพันธุ์ 
• อาจารย์อารยะ       วิวัฒน์วานิช
• อาจารย์ปัญญารัตน์    ปานทอง

 
• กำหนดการรับสมัคร
 
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือสมัครทาง www.cpu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ระบุชื่อผู้รับถึงอาจารย์แพทย์หญิงปราณี  ศิริวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์  60240 หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขานครสวรรค์ ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 05-0-01724-7 หรือ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์  ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 506-2-37511-6